نویسنده:  آصفي محمدمهدي* چکیده: در اين نوشتار، بحث بر سر صحت زيارت عاشوراست و از دو روش بررسي وثاقت راويان و بررسي صحت اسناد، براي اين منظور استفاده شده است. در روش اول، با بررسي روايات المصباح شيخ طوسي، حکم به صحت اين روايات شده و در روش دوم نيز همدستي راويان در ساختن متني […]

نویسنده:  آصفي محمدمهدي*

چکیده:

در اين نوشتار، بحث بر سر صحت زيارت عاشوراست و از دو روش بررسي وثاقت راويان و بررسي صحت اسناد، براي اين منظور استفاده شده است. در روش اول، با بررسي روايات المصباح شيخ طوسي، حکم به صحت اين روايات شده و در روش دوم نيز همدستي راويان در ساختن متني واحد، به دلايل مختلف، منتفي دانسته شده است.
 
كليد واژه: زيارت عاشورا، بررسي اسناد، بررسي راويان، جعل حديث