نویسنده: شیرودی،مرتضی؛ چکیده : اندیشه صهیونیسم به فوریت و سرعت زاده نشد؛ بلکه همانند هر پدیده اجتماعی دیگر، در بستر زمان و بر اثر شکل‌گیری حوادث گوناگون تولد یافت. زمینه‌هایی که به زایش صهیونیسم انجامید، در گوشه و کنار جهان روی داد، و پیش از آنکه به شکل اسرائیل غاصب( رژیم اشغالگر قدس) ظهور کند، […]

نویسنده: شیرودی،مرتضی؛

چکیده :

اندیشه صهیونیسم به فوریت و سرعت زاده نشد؛ بلکه همانند هر پدیده اجتماعی دیگر، در بستر زمان و بر اثر شکل‌گیری حوادث گوناگون تولد یافت. زمینه‌هایی که به زایش صهیونیسم انجامید، در گوشه و کنار جهان روی داد، و پیش از آنکه به شکل اسرائیل غاصب( رژیم اشغالگر قدس) ظهور کند، در خارج از فلسطین اشغالی قوام یافت.

از این رو، جای تعجب نیست که کنفرانس بال(The Basle Conference) در 1177 / 1898 در سوئیس از سوی صهیونیست‌ها به رهبری تئودر هرتصل(Thedar Herzel)تشکیل گردد و در آن،صهیونیسم رسما زاده شود و اندیشه تشکیل یک دولت یهودی شکل گیرد. تلاشهای این جنبش که خواهان مهاجرت و بازگشت یهودیان به سرزمین موعود و تشکیل دولت یهودی بود، اسرائیل را در فلسطین به سال 1327 / 1948 پدید آورد. اما به راستی، آنچه به زادن صهیونیسم انجامید، چیست؟ و چه حوادثی را در برمی‌گیرد؟ و نیز، ارتباط متقابل این حوادث چگونه بوده است؟ مقاله حاضر می‌کوشد به سوالات فوق پاسخ دهد.