تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.

اهمیت کلیساهای خانگی در استراتژی فرقه جماعت ربانی

ادیان نیوز: اهمیت کلیساهای خانگی در استراتژی راهبردی جماعت ربانی تا آنجاست که برای رسیدن به عوامل نیروی انسانی تاسیس آموزشگاه کتاب مقدس در اولویت قرار می گیرد.
می توان گفت در این ماموریت، آموزشگاه کتاب مقدس ایران وظیفه داشته تا برای آموزش رهبران کلیساهای خانگی، دوره های مختلفی را طراحی کند تا در کوتاهترین زمان ممکن به حدی کافی شاگردانی را برای کلیساهای خانگی تربیت کند.  
از این منظر آموزش شبان های کلیساهای خانگی در دهه های شصت تا هشتاد، مهمترین هدف کمیته آموزشگاه آموزش و تعلیم بوده تا به کسانی که به کلیسای جماعت ربانی رفت و آمد داشته و از مختصر استعدادی برخوردار بودند تحت آموزش قرار گیرند.
آنچه نقل شده است در همان سال هایی که آموزش برای تربیت شبانان کلیساهای خانگی به طور جدی پیگیری می شد تعداد کلیساهای خانگی نیز روز به روز افزایش می یافت و گاه گفته شده است که تنها در شهر تهران بیش از ۲۰ کلیسای خانگی فعال بوده اند.
هیئت مدیره کلیساهای جماعت ربانی حساب ویژه ای برای تربیت شبانان کلیساهای خانگی داشتند و یکی از آرمان های هیئت مدیره مذکور این بود که بتوانند کلیساهای خانگی را در سراسر کشور گسترش دهند.
باید افزود که تشویق شبانان کلیساهای خانگی در بهره برداری از دروس آموزشگاه و یا راه اندازی دوره هایی حتی به صورت فشرده و با شرایط و محدودیت های شاگردان دور از انتظار نبوده است.
اگر بگوییم که تربیت هر شاگرد در آموزشگاه کتاب مقدس به عنوان یک شبان آینده در کلیساهای خانگی مدنظر بوده است گزافه نگفته ایم چرا که اهمیت راهبردی کلیساهای خانگی در نزد تبشیری ها از کلیساهای ساختمانی بیشتر بوده است.
آنچه پیداست کلیساهای ساختمانی برای فرقه جماعت ربانی تنها یک وسیله ای بوده است تا به شاگردپروری برای آینده و تاسیس شبکه ای کلیساهای خانگی بینجامد و گر نه راه اندازی آموزشگاهی با امکانات آموزشگاه کتاب مقدس ایران به هیچ عنوان توجیه پذیر نیست.
به بیان دیگر کادر رهبری و هیئت مدیره کلیساهای ساختمانی نیازی به آموزش و گذراندن دوره های تعلیمات کلیسایی نداشتند و خودشان را باید از معلمین این آموزشگاه مسحوب کرد. در نتیجه عضوگیری از جامعه ارامنه، آشوریان و به ویژه فارسی زبان ها و مسلمانان و آشنا کردن این اعضای جدید با تعلیمات پروتستانی فرقه جماعت ربانی اولویت اول کلیسای جماعت ربانی و راه اندازی آموزشگاه کتاب مقدس بوده است.
این فعالیت ها نشان می دهد که کلیسای جماعت ربانی نمی توانست در حد و اندازه کلیساهای ساختمانی خودش را محدود کند و گسترش و راه اندازی کلیساهای زنجیره ای خانگی و عضوگیری گسترده از متن جامعه مسلمان ایرانی در دستور کار کلیسای جماعت ربانی بوده است.
منبع: رهپویان هدایت
شاید دوست داشته باشید