نویسنده:  معين الديني فاطمه* * دانشگاه پیام نور کرمان چکیده: مقاله حاضر به منظور بررسي مفهوم ولي و ولايت – كه يكي از مهمترين عناصر تصوف اسلامي است – به شيوه سند كاوي نوشته شده است. در اين گفتار پس از بررسي چشم انداز هاي گوناگون درباره ويژگي هاي ولي و ولايت، تاثير فرهنگ شيعي بر مجموعه […]

نویسنده:  معين الديني فاطمه*
 
* دانشگاه پیام نور کرمان
 
چکیده:

مقاله حاضر به منظور بررسي مفهوم ولي و ولايت – كه يكي از مهمترين عناصر تصوف اسلامي است – به شيوه سند كاوي نوشته شده است. در اين گفتار پس از بررسي چشم انداز هاي گوناگون درباره ويژگي هاي ولي و ولايت، تاثير فرهنگ شيعي بر مجموعه آثار صوفيه نشان داده شده، سپس انواع ولايت، صفات و شرايط ولي، تعداد اوليا و مراتب ولايت مورد بحث قرار گرفته است.

از آنجا كه طريقت حول محور ولي و پير شكل مي گيرد، مي توان نتيجه گرفت كه به اعتقاد صوفيه و در تحليل نهايي، پير چيزي جز نفس طريق و مسير سالك نيست، از اينرو در پرتو شناخت دقيق پير و ولي، مي توان بسياري از نكته هاي تصوف اسلامي را تجزيه و تحليل نمود.

 
كليد واژه: ولي، ولايت، عرفان، پير، امام، تصوف