تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.

جهانی‌شدن، فرصت‌ها و تهدیدهای فراروی ایران اسلامی (با تأکید بر راهبرد فرهنگی)

نویسنده : دکتر مصطفی ادیب

چکیده :

جهانی‌شدن مفهومی است که تمایل سیری‌نا‌پذیر به گسترش در ابعاد گوناگون دارد و در این راستا ابزارهای متعددی خصوصاً فنّاوری‌ها را به کار گرفته است.
موضوع قابل تأمل اینکه امروزه پدیده جهانی‌شدن، همه ما را در همه عالم فراگرفته است. موضوع توسعه سیاسی، اقتصادی، فناورانه و فرهنگی در قرن بیست‌ویکم، به هیچ گروه، ملت یا دولتی محدود نمی‌شود، بلکه موضوعی است که همگان به آن مرتبط و از آن متأثرند.

چنین تحولی، حوزه و قلمرو فرهنگ کشور‌ها را نیز تحت تأثیر قرار داده است. فضای فرهنگی، تحت تأثیر جهانی‌شدن به معنای توسعه فرهنگ جهانی‌ای که به باز‌سازی تولیدات جدید در قلمرو‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی انجامیده است، معنای متفاوتی می‌یابد.

شکل و نوع تأثیرپذیری از فرایند جهانی‌شدن، به موقعیت جهانی کشور‌ها و غنای فرهنگ دینی و بومی آن کشور‌ها بستگی دارد. عملکرد کشور‌هایی که غنای فرهنگی و تاریخ تمدن کهنی دارند و کشورهایی که غنای فرهنگی و تاریخ تمدن کهنی ندارند و یا در فرایند گذر از تحولات تاریخی مسخ یا دستخوش تغییر یا حادثه شده‌اند، متفاوت است.

در این مقاله این حقیقت بررسی می‌شود که جهانی‌شدنی که همه را متأثر از خود کرده است، آیا ایران اسلامی را هم در حوزه فرهنگ تحت تأثیر قرار داده است؟ و اساساً مناسب‌ترین رویکرد و راهبرد در مواجهه با این پدیده برای کشور ما چیست؟ و این رویارویی و مواجهه، چه تهدیدها و یا چه فرصت‌هایی را فراروی ایران اسلامی قرار می‌دهد؟

کلیدواژه : فرهنگ؛ جهانی‌شدن؛ اسلام؛ ایران

شاید دوست داشته باشید