تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.

وحدت و همبستگی سیاسی از منظر قرآن

نویسنده :  پورفرد مسعود*
 
* پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
 
چکیده:

چکیده فارسی:
قرآن کریم با تعابیری مختلف، وحدت و همبستگی را ستایش کرده و آن را نعمتی الهی دانسته و بعثت پیامبران را برای فرو نشاندن اختلافات و برقراری وحدت در جامعه معرفی کرده است. در این مقاله پس از بررسی مفهومی وحدت که بار معنوی دارد، به مولفه های تقویت کننده وحدت سیاسی اشاره شده است. سپس با آسیب شناسی موانع وحدت، «وحدت و همبستگی» به عنوان استراتژی مسلمانان تلقی گردیده است، از این رو با غیرمسلمانان، چه یهود و نصارا و چه کفار غیرحربی، صرفا از طریق قرارداد که بار معنوی ندارد و تاکتیک تلقی می شود، می توان ارتباط برقرار کرد.

چکیده عربی:
لقد مدح القرآن الکریم وعبر بتعابیر مختلفه عن مسأله الوحده والتضامن ویراها بإنها نعمه إلهیه ویعرف بعثه الأنبیاء علی إنها جاءت من اجل ازاله الأختلافات والتفرقه وإقامه اواصر الوحده فی المجتمع. وأشارت هذه المقاله وبعد دراستها مفهوم الوحده وما تحملها من ثقل معنوی وإنطباع ایجابی الی العوامل التی من شأنها تقویه تلک الوحده ومن ثم تطرقت الی ذکر الموانع التی تقف للحیلوله دون حدوث الوحده واعتبرت عملیه «الوحده والتضامن» استراتیجیه للمسلمین لایمکن التغافل عنها ومن هذا المنطلق فإن تلک الوحده مع غیر المسلمین سواء کانوا یهود ونصاری أو کفار غیر حربیین والتی تأتی صرفا عن طریق المعاهدات لیس لها ای شحنه معنویه وانما هی تکتیک یمکن من خلاله ایجاد نوع من العلاقه المتبادله والمصلحه بین الطرفین.
 
کلید واژه: کلیدواژه فارسی: وحدت، تفرقه، مبانی و مولفه های وحدت سیاسی، چالش ها و آسیب های وحدت سیاسی (کلیدواژه عربی: الوحده، الفرقه، قواعد واسس الوحده السیاسیه، التحدیات ونقاط ضعف الوحده السیاسیه، التضامن)

شاید دوست داشته باشید

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.