ابومسلم خراسانی و دلایل عناد او با داعیان عباسی

نویسنده :  عباسی علی اکبر*
 
* گروه تاریخ، دانشگاه اصفهان
 
چکیده:

چکیده فارسی:
یکی از اقدامات عجیب ابومسلم خراسانی، نابودی داعیان سرشناس و قدیمی عباسی همچون ابوسلمه خلال، سلیمان بن کثیر، ولاهزبن قریظ بود. ابومسلم خراسانی خود صاحب دعوت نامیده می شد. وی در زمان آشکار شدن قیام عباسیان در خراسان، ریاست آن را بر عهده داشت. وی از هوشی فوق العاده برخوردار بود و اقداماتش را با برنامه های حساب شده انجام می داد.

این مقاله بر آن است که برنامه ها، انگیزه ها و اهداف ابومسلم خراسانی را از نابودی داعیانی که از خودش سابقه بیشتری در دعوت و نهضت عباسی داشتند، تحلیل و تبیین نماید. برده بودن ابومسلم خراسانی در دوران نوجوانی و خریده شدن وی توسط داعیان و تقدیم نمودن او به امام عباسی، موجب شده بود تا داعیان کهنه کار عباسی، حتی در دوران اوج عظمت و شهرت ابومسلم، وی را مهم ندانند. این مساله موجب کینه ابومسلم و نابودی آنان توسط وی در زمان عزت و اقتدار سردار سیاه جامگان گردید.

چکیده عربی:
من الأعمال العجیبه لأبی مسلم الخراسانی، قضاؤه علی الدعاه المعروفین والقدامی للعباسیین، من أمثال أبی سلمه الخلال وسلیمان بن کثیر ولاهز بن قریظ. فقد کان أبو مسلم یسمی صاحب الدعوه، لأنه کان زعیم الحرکه العباسیه التی أعلنت فی خراسان، ویذکر أنه کان ذا ذکاء استثنائی حیث تمکن القیام بما یریده من خلال برامج خاصه.

ویتطرق الباحث فی هذه المقاله إلی دراسه وتحلیل برامج أبی مسلم الخراسانی ودوافعه وأهدافه فی القضاء علی الدعاه إلی النهضه العباسیه الذین کان لهم باعا أطول منه فی الدعوه العباسیه، وذلک بأسلوب وثائقی، کما یتطرق إلی بیان شخصیته عندما کان مملوکا فی سن المراهقه وکیف تم شراؤه من قبل هؤلاء الدعاه وإهداؤه إلی إمام العباسیین آنذاک الأمر الذی أدی إلی عدم اکتراثهم به حتی فی ذروه عظمته. فهذا الأمر کان سببا إلی تغلغل الحقد فی نفسه والقضاء علیهم عندما أصبح ذا شأن وقدره وتزعم ذوی الثیاب السوداء.
 
کلید واژه: کلیدواژه فارسی: ابومسلم، داعیان، لاهز، سلیمان، سرداران عرب، بومیان خراسان (کلیدواژه عربی: أبو مسلم الخراسانی، الدعاه إلی العباسیه، لاهز بن سلیمان، زعماء العرب، أهل خراسان)

شاید دوست داشته باشید