نقش مذهب در کاهش وسواس

نویسندگان : دکتر نیلوفر میکائیلی ، مهدی کلهرنیا گلکار ، سعید رجبی

چکیده :

این پژوهش به بررسی نقش مذهب بر کاهش علائم اختلال وسواس می‌پردازد. برای انجام پژوهش حاضر طرح آزمایشی، پیش‌آزمون ‐ پس‌آزمون با گروه کنترل مورد استفاده قرار گرفت. بدین منظور سی نفر از بیماران مبتلا به اختلال وسواس در شهر مشهد به صورت تصادفی در دسترس انتخاب و در دو گروه، آزمایش (پانزده نفر) و کنترل (پانزده نفر) جایگزین شدند. آزمودنی‌ها به وسیله پرسشنامه ییل‌براون در پیش‌آزمون و پس‌آزمون مورد ارزیابی قرار گرفتند. تعداد دوازده جلسه درمان اسلامی برای گروه آزمایش انجام گرفت. جلسات درمانی یک‌بار در هفته و هر جلسه به مدت یک ساعت و درمجموع دوازده جلسه برگزار شد. تحلیل نتایج با استفاده از روش تحلیل واریانس چندمتغیّری (مانوا) نشان داد که درمان اسلامی در کاهش علائم اختلال وسواس مؤثر است.
 
کلیدواژه : اختلال وسواس، مذهب، درمان اسلامی

شاید دوست داشته باشید