مفهوم قرآنی ولایت سیاسی در علوم اسلامی

نویسندگان :  مهدوی زادگان داوود, سیدحسینی سیدحسین
 
چکیده :

چکیده فارسی:
دو گروه از متالهین مسلمان به طور مبسوط درباره ولایت بحث کرده اند: نخست، عرفا و فلاسفه ای که در ساحت عرفان نظری اندیشه ورزی کرده اند؛ دوم، فقیهان و متکلمین که از موضع فقهی کلامی به موضوع ولایت پرداخته اند. لیکن به نظر می آید التفات هر دو گروه به مفهوم قرآنی ولایت، آن گونه که انتظار می رود نیست. از آنجا که برداشت عرفانی و فقهی کلامی از مفهوم قرآنی ولایت ممکن است مانعی برای فهم مفهوم سیاسی ولایت در قرآن کریم پیش آورد، در این مقاله به بررسی آن دو برداشت پرداخته شده است.

چکیده عربی:
نری لفریقین من الألهین المسلمین مقتربات واسعه عن مفهوم الولایه.
ألأول: العرفاء والفلاسفه فی مستوی العرفان النظری عملوا نشاطات فکریه واسعه حول الولایه.
الثانیه: الفقهاء والکلامیون اللذون رصدوا الولایه من رصیدها الفقهی والکلامی.
ولکن نری أن تلک الأنتاجیات الفکری والکلامی للفریقین، لیست کافیه لتوضیح مفهوم القرآنی من الولایه فی حد المطلوب.
ولذالک یمکن أن تعرقل تلک الرؤیات العرفانی والفقهی، الفهم الجامع السیاسی من الولایه حسب القرآن الکریم.
هذه المقاله تدرس تلک الرؤتین.
 
کلید واژه: کلیدواژه فارسی: قرآن کریم، امامت، ولایت، حکومت، غدیرخم (کلیدواژه عربی: القران الکریم، الامامه، الولایه، الحکومه، یوم الغدیر)

شاید دوست داشته باشید