موعود و آخرالزمان در دین زرتشتی

نویسنده: آصف آگاه،سید حسن؛   

چکیده :

سوشیانس یا سوشیانت نام عمومی سه پسر زرتشت است که در آخرالزمان از نطفه وی متولد می‌شوند. این سه موعود زرتشتی یعنی هوشیدر، هوشیدرماه و سوشیانس در آخرالزمان هریک در سر هزاره‌ای ظهور می‌کنند تا اوضاع نابسمان جهان و مردمان را سامان بخشند. نام سوشیانس، به‌خصوص به آخرین منجی و موعود تخصیص یافته که آخرین مخلوق اهورامزدا نیز خواهد بود .

کلیدواژه: موعود ،زرتشت ،هوشیدر ،هوشیدرماه ،سوشیانس ،آخرالزمان ،هزاره ،استوت ارته ،شوشیانت ،بی‌مرگان و جاودانان ،بهرام ورجاوند ،پشوتن

شاید دوست داشته باشید