نويسندگان : معصومه عامري، زهرا عامري، چکيده: حق حريم خصوصي از اصول ارزش مند حقوق بشر مي باشد. امام علي به عنوان الگوي حاكم شايسته براي دولتمردان و هم در دوران حكومت خويش و هم در غير آن، به مسئله پاسداشت حريم خصوصي پرداخته و از برترين مناديان حقوق بشر و عاملان به آن مي […]

نويسندگان : معصومه عامري، زهرا عامري،

چکيده:

حق حريم خصوصي از اصول ارزش مند حقوق بشر مي باشد. امام علي به عنوان الگوي حاكم شايسته براي دولتمردان و هم در دوران حكومت خويش و هم در غير آن، به مسئله پاسداشت حريم خصوصي پرداخته و از برترين مناديان حقوق بشر و عاملان به آن مي باشد. بررسي هاي انجام شده حاكي از آن است كه در كلام امام، از اصطلاح حريم خصوصي ياد نشده و امام، رويكردي تحول گرايانه نسبت به آن داشته و از حريم خصوصي در قالب حقوق ديگر حمايت نموده است.

بررسي كلام و سيره امام علي درباره حق حريم خصوصي، براي ارائه الگويي شايسته كه قادر است راهكارهاي مناسبي را در اين حيطه بيان نمايد و بتواند با حفظ ديني بودن نظام، به فرد به عنوان يك انسان فارغ از عقيده بنگرد و نه تنها حقوق بشر، بلكه حقوق شهروندي را نيز مورد حمايت قرار دهد و در سايه گستر اين حكومت، همه افراد با هر مسلك و عنواني از امنيتي كامل و همه جانبه برخوردار باشند، به عنوان يك ضرورت احساس مي گردد. كه اين مقاله كوشش مي كند موضوع فوق را در كلام و سيره امام علي جست و جو و تحليل نمايد.

کليدواژه :
حريم خصوصي، حريم عمومي، حكومت علوي، امام علي، كلام امام، سيره امام