نویسنده : سيد محمدصادق موسوي نسب  چكيده : مقاله حاضر رويكرد پيشگيري و تقدم آن را بر درمان در تربيت اسلامي بررسي مي كند. مؤلف نخست سطوح و مراحل پيشگيري را مشخص كرده و به اين نتيجه مي رسد كه پيشگيري سه سطح و سه مرحله دارد كه عبارتند از: پيشگيري كردن، هجرت دادن و […]

نویسنده : سيد محمدصادق موسوي نسب
 
چكيده :

مقاله حاضر رويكرد پيشگيري و تقدم آن را بر درمان در تربيت اسلامي بررسي مي كند. مؤلف نخست سطوح و مراحل پيشگيري را مشخص كرده و به اين نتيجه مي رسد كه پيشگيري سه سطح و سه مرحله دارد كه عبارتند از: پيشگيري كردن، هجرت دادن و ايمن ساختن. سپس در ادامه، سطح و مرحلة اول پيشگيري را به تفصيل بر اساس آيات قرآني بررسي و دلايل تقدم اين مرحله بر ساير مراحل را بيان مي‌كند.
 
کلید واژه : تربيت اسلامي، رويكرد پيشگيري.