نویسنده :  ملكيان روح اله چکیده: نويسنده در اين مقاله سعي کرده با تکيه بر شواهد متقن قرآني و تحليل کلمه «قصاص» و کلمات مرتبط با آن به درک متفاوتي از آيات قصاص دست يابد. به نظر نويسنده، اين کلمه در هيچ جايي از قرآن به معناي «مجازات به مثل» به کار نرفته، بلکه هميشه مراد […]

نویسنده :  ملكيان روح اله
 
چکیده:

نويسنده در اين مقاله سعي کرده با تکيه بر شواهد متقن قرآني و تحليل کلمه «قصاص» و کلمات مرتبط با آن به درک متفاوتي از آيات قصاص دست يابد. به نظر نويسنده، اين کلمه در هيچ جايي از قرآن به معناي «مجازات به مثل» به کار نرفته، بلکه هميشه مراد از آن «مساوات ميان جاني و مجني عليه» از حيث ذکورت و انوثت و حريت و رقيت است، بر اين اساس، معناي جديدي از آيات قصاص و نسبت ميان دو آيه 178 سوره بقره و 45 سوره مائده به دست مي آيد.
 
كليد واژه: قرآن، قصاص، مجازات، مساوات