تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.

قصاص در قرآن کریم

نویسنده :  ملکیان روح اله
 
چکیده:

نویسنده در این مقاله سعی کرده با تکیه بر شواهد متقن قرآنی و تحلیل کلمه «قصاص» و کلمات مرتبط با آن به درک متفاوتی از آیات قصاص دست یابد. به نظر نویسنده، این کلمه در هیچ جایی از قرآن به معنای «مجازات به مثل» به کار نرفته، بلکه همیشه مراد از آن «مساوات میان جانی و مجنی علیه» از حیث ذکورت و انوثت و حریت و رقیت است، بر این اساس، معنای جدیدی از آیات قصاص و نسبت میان دو آیه ۱۷۸ سوره بقره و ۴۵ سوره مائده به دست می آید.
 
کلید واژه: قرآن، قصاص، مجازات، مساوات

شاید دوست داشته باشید