تاثیرات تغییرات جمعیت؛ مقیاس اقتصاد و فناوری بر فرایند رشد اقتصادی

نویسندگان:  دلالی اصفهانی رحیم, مویدی مجید, حسینی عظیمه سادات
 
چکیده:

چکیده فارسی:
از جمله متغیرهای بسیار موثر برای توضیح تفاوت نرخ رشد اقتصادی در میان کشورهای مختلف، سطح و میزان تغییرات جمعیت هر اقتصاد است. اهمیت مبحث در نظریه ها و مدل های رشد اقتصادی، بدین سبب است که در همه فعالیت هایی که در قلمرو علم اقتصاد قرار می گیرد، انسان در جایگاه عنصر اصلی و پایه ای مطرح است؛ زیرا همه فعالیت های اقتصادی، اعم از تولید کالاها، مصرف، سرمایه گذاری، کشف ایده های جدید و تربیت انسان جدید برای انجام این فعالیت ها و … الزاما به حضور و وجود انسان نیاز دارد.

پژوهش پیش رو، در پی تحلیل این موضوع است که در اقتصادهای جدید که بیش از پیش متکی به دانش و انباشت آن و پیشرفت فناوری شده اند، نتایج مثبت و مزیت های ناشی از وجود جمعیت بزرگ تر در یک کشور، چگونه می تواند نمایان شود. افزون بر این، برای شکوفا شدن این نتایج، ایجاد چه زمینه هایی لازم است.

همچنین در این پژوهش، نخست با تبیین یک مدل، اثر جمعیت بزرگ تر بر توانایی یک اقتصاد را برای کشف ایده ها و تولیدات جدید نشان می دهیم و در مدل دوم، مزیت یک اقتصاد با مقیاس بزرگ تر را برای گسترش نوآوری ها در گستره اقتصاد تصویر می کنیم. نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان می دهد که هر اقتصادی برای توانایی در کشف ایده های جدید در بلندمدت، ضرورتا احتیاج به جمعیت بزرگ تر دارد. افزون بر این، وجود مقیاس بزرگ تر یک اقتصاد و بازار بزرگ تر نیروی کار، سبب می شود که نوآوری در شیوه های تولید، سریع تر در گستره اقتصاد انتشار یابد و با این روش نرخ رشد اقتصادی، با شتاب بیشتری در زمان رشد یابد.

چکیده عربی:
من المتغیرات التی لها تأثیر کبیر للغایه فی توضیح اختلاف مستوی النمو الاقتصادی بین مختلف البلدان هو مستوی التغییرات السکانیه لکل اقتصاد. إن أهمیه هذا الموضوع فی النظریات ونماذج النمو الاقتصادی یعود سببها إلی أن جمیع النشاطات التی تقع فی نطاق علم الاقتصاد قد جعلت الإنسان فی مکانه عنصر أصلی وجذری، لأن جمیع النشاطات الاقتصادیه وبما فیها إنتاج البضائع والاستهلاک والاستثمار واسکشاف الأفکار الجدیده وتربیه الإنسان الحدیث لأداء هذه النشاطات، تتطلب بالضروره حضور الإنسان ووجوده.

هذه المقاله تتطرق إلی تحلیل کیف یعتمد الاقتصاد الحدیث أکثر من السابق علی العلم وتراکمه وتطور التقنیه، وکیف یمکن أن تتضح النتائج الإیجابیه والامتیازات الناشئه من وجود کثافه سکانیه کبیره فی بلد ما، إضافه إلی ذلک یتم فیها بیان کیفیه إیجاد الأرضیات اللازمه لأجل تحقق هذه النتائج. کما قام الباحثون فی هذه المقاله أولا ببیان أنموذج خاص وتأثیر الکثافه السکانیه الأکبر علی القدره الاقتصادیه لأجل استکشاف الآرا والنتاجات الجدیده، وفی الأنموذج الثانی تم إیضاح مزیه اقتصاد ما بمعیار أکبر لأجل تطویر الإبداعات فی المجال الاقتصادی.

و قد أثبتت نتائج البحث أن کل اقتصاد یتطلب بالضروره کثافه سکانیه أکثر لأجل أن یتمکن من استکشاف الآرا الجدیده خلال الفتره طویله الأمد، فضلا عن ذلک فإن وجود معیار أکبر لاقتصاد ما ووجود سوق أکبر للأیدی العامله هی من المسائل التی تسببت فی أن الإبداعات فی طرق الإنتاج تنتشر بشکل أسرع فی نطاق الاقتصاد، ومن خلال هذا المنهج فإن مستوی النمو الاقتصادی یتزاید بشکل أسرع فی فتره التطور.
 
کلید واژه: کلیدواژه فارسی: جمعیت، مقیاس اقتصاد، رشد اقتصادی، فناوری، اثر اندازه بازار، تغییرات فنی مهارت محور (کلیدواژه عربی: الکثافه السکانیه، المعیار الاقتصادی، النمو الاقتصادی، التقنیه، تأثیر حجم السوق، التغییرات الفنیه مهاریه المحور)

شاید دوست داشته باشید