نویسنده :  رهنمايي سيداحمد چکیده : مقاله پيش رو، با نگاهي به مفهوم حکومت جهاني واحد، به نقد و بررسي چنين حکومتي از دو منظر کاملا متمايز سکولار و الهي مي پردازد. اردوگاه غرب در انديشه سياسي خود بر ساختار و محتواي ليبرال ـ دموکراسي پاي مي فشارد، در حالي که مکتب اسلام در به تصوير […]

نویسنده :  رهنمايي سيداحمد
 
چکیده :

مقاله پيش رو، با نگاهي به مفهوم حکومت جهاني واحد، به نقد و بررسي چنين حکومتي از دو منظر کاملا متمايز سکولار و الهي مي پردازد.

اردوگاه غرب در انديشه سياسي خود بر ساختار و محتواي ليبرال ـ دموکراسي پاي مي فشارد، در حالي که مکتب اسلام در به تصوير کشاندن حاکميت جهاني، به نظريه عدالت جهاني در پرتو حکومت جهان گستر مهدوي مي انديشد.

روي کرد اين نوشتار، تحليلي ـ انتقادي است تا با حفظ جنبه پويايي بحث، عرصه را براي مباحث جامع تر و دقيق تر بگستراند و زمينه بهتري را براي طرح موضوع نظام جهاني واحد در مراکز علمي و فرهنگي و در سطح داخلي و بين المللي، فراهم سازد.
 
كليد واژه: مهدويت، حکومت جهاني واحد، جهان بيني سکولار، جهان بيني الهي، حاکميت جهاني، حکومت جهاني مهدوي، ليبراليسم، تربيت مهدوي