تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.

تحول حکومت در قرون اوّلیه‏ اسلام‏

نویسنده : همیلتون گیب‏ ؛ حسن حضرتی    

چکیده :

مؤلف در این نوشتار سعى نموده است تا تحوّلات ایجاد شده در ساختار قدرت را به طور عام در دوره‏ى امویان و به طور ویژه در دوره‏ى هشام، بررسى نموده و تبعات و تأثیرات آن را در تحوّلات سیاسى و اجتماعى جامعه‏ى مسلمانان بررسى نماید. وجه مشخصه‏ى عمده‏ى کار او، نگاه نظام‏مند و تئوریک ایشان به تحوّلات تاریخ اسلام است که از حیث روشى الگویى مناسب براى پژوهشگران تاریخ اسلام مى‏ باشد.

کلیدواژه : اسلام؛ امویان؛ هشام؛ اندیشه سیاسى؛ تحول حکومت

شاید دوست داشته باشید