نویسنده :  داوودپور مرتضي چکیده: بحث ما در حوزه جامعه شناختي مسایل سياسي است. انسجام اجتماعي در هر جامعه، تابع نظام فرهنگي آن جامعه است. بايد گفت تعامل گروه هاي سياسي براي نهادينه کردن ارزش هاي جامعه و حرکت آنها در راستاي هم بستگي اجتماعي همواره دغدغه انديشه ورزان بوده است.آموزه هاي ديني و به ويژه […]

نویسنده :  داوودپور مرتضي
 
چکیده:

بحث ما در حوزه جامعه شناختي مسایل سياسي است. انسجام اجتماعي در هر جامعه، تابع نظام فرهنگي آن جامعه است. بايد گفت تعامل گروه هاي سياسي براي نهادينه کردن ارزش هاي جامعه و حرکت آنها در راستاي هم بستگي اجتماعي همواره دغدغه انديشه ورزان بوده است.
آموزه هاي ديني و به ويژه دکترين انتظار، نقش مهمي در انسجام اجتماعي گروه هاي سياسي ايفا مي کند. دولت زمينه ساز نيز که قدرت سياسي را در دست دارد، مسووليت جامعه پذيري را برعهده دارد.

اگر فرهنگ انتظار به طور صحيح در مدارس و موسسه اي علمي و آموزشي و به طور کلي در جامعه، تبليغ و نهادينه شود و ارزش هاي آن از حوزه نظري به متن جامعه منتقل گردد، جامعه منتظر مي تواند نهادها و ساختار خود را متناسب با فرهنگ غني انتظار سامان بخشد، در نتيجه نظام اجتماعي آن با انتظار، هم سو و و همراه خواهد شد. در چنين جامعه اي دولت زمينه ساز، ابزارهاي رسيدن به جامعه موعود و مطلوب را در اختيار افراد قرار مي دهد و آرمان هاي انتظار در اجتماع نهادينه مي شود. به اين ترتيب با حرکت به سوي هم بستگي و انسجام، تفرقه از جامعه رخت برمي بندد.

گروه هاي سياسي، خود را نسبت به زمينه سازي تشکيل حکومت جهاني واحد مهدوي، مسوول مي بينند. بنابراين، تعهدهاي ويژه اي را بر اساس هنجارهاي مهدوي، بر خويش لازم مي دانند و سيره حضرت، يعني وحدت گرايي را الگوي فعاليت هاي خود قرار مي دهند. اين گروه ها در جهت هم نوايي اجتماعي حرکت مي کنند و از برکات آن بهرمند مي شوند: کارآمدي و تعاون، ظلم ستيزي و عزت خواهي، مهرورزي، استحکام جامعه ديني و …. بنابراين، دولت زمينه ساز با نشر معارف مهدوي، هم نوايي فرهنگي و هنجاري را مطابق نظام ارزشي مهدوي در جامعه منتظر، پي گيري مي کند.
 
كليد واژه: انتظار فرج، گروه هاي سياسي، حزب، انسجام، هم بستگي اجتماعي، فرهنگي، هنجاري، جامعه پذيري، کنترل اجتماعي