تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.

ارتباط میان رشد جمعیت و رشد اقتصادی با تاکید بر مخارج دولت بر گروه های سنی گوناگون جمعیت

نویسندگان:  حیدری حسن, اصغری یالقوز آغاجی رعنا, محسنی زنوزی سیدجمال الدین
 
چکیده:

چکیده فارسی:
این نوشتار به بررسی ارتباط کوتاه مدت و بلندمدت میان رشد درصد گروه های سنی مختلف جمعیت و رشد اقتصادی در مدلی پویا از اقتصاد ایران می پردازد؛ از همین رو، از رهیافت آزمون کرانه ها (Bound test) برای بررسی وجود ارتباط بلند مدت و نیز از الگوی خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی (ARDL) و نیز مدل تصحیح خطا (ECM) به ترتیب، برای تخمین ضرایب بلندمدت و کوتاه مدت مدل های مورد بررسی، استفاده شده است. نتایج به دستامده از تحلیل روابط و ضرایب معناداری در مدل ها بیانگر وجود ارتباط مثبت و معنادار میان رشد درصد جمعیت با بازه سنی ۱۵ تا ۶۴ سال و رشد اقتصادی در ایران است.

چکیده عربی:
محور البحث فی هذه المقاله هو دراسه الارتباط قصیر الأمد وطویل الأمد بین النمو المئوی لمختلف الفئات السنیه للسکان وبین النمو الاقتصادی فی أنموذج فاعل لاقتصاد إیران، ولتخمین المعدلات طویله الأمد وقصیره الأمد للنماذج التی أجریت الدراسه حولها، تم الاعتماد علی نتائج اختبار النطاق المقید (Bound test) لأجل دراسه وجود ارتباط طویل الأمد، وکذلک اعتمد فیها علی أنموذج ریجرسون الذاتی فی التوقفات التوزیعیه (ARDL) وأیضا أنموذج تصحیح الخطأ (ECM) بالترتیب. أما النتائج المتحصله من تحلیل العلاقات والمعدلات المعتبره فی النماذج، قد أثبتت وجود ارتباط إیجابی ومعتبر بین النمو فی النسبه المئویه للسکان من ۱۵ إلی ۶۴ عاما وبین النمو الاقتصادی فی إیران.
 
کلید واژه: کلیدواژه فارسی: ارتباط میان رشد جمعیت و رشد اقتصادی با تاکید بر مخارج دولت بر گروه های سنی گوناگون جمعیت (کلیدواژه عربی: النمو السکانی، النمو الاقتصادی، نتائج اختبار النطاق المقید، أنموذج ریجرسون الذاتی مع التوقفات التوزیعیه، أنموذج تصحیح الخطأ)

به خواندن ادامه دهید

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.

این وب‌سایت برای بهبود تجربه شما از کوکی استفاده می‌کند. حدس می‌زنیم شما با این کار موافق هستید، اما در صورت تمایل می‌توانید انصراف دهید. پذیرفتن ادامه