با انکار این سه چیز دیگر شیعه نیستید!

ادیان نیوز: امام صادق(ع) فرمودند: هرکس سه چیز را انکار کند از شیعیان ما نیست: معراج و سوال در قبر و شفاعت.
و نیز می فرمایند: در قبر فقط از مومنان خالص و کافران خالص سوال می شود و بقیه را به قیامت وا می گذاردند.
رسول خدا(ص) هم درباره ی آیه ی شریفه ی « یثبت الله الذین امنوا بالقول الثابت فی الحیاۀ الدنیا و الاخره؛ خداوند مومنان را به سبب گفتار ثابتشان استوار می دارد، هم در دنیا و هم در آخرت.» فرمودند:
منظور آیه ی شریفه در قبر و هنگام سوال از مردگان است.
همچنین از سیاق تلقین هایی که برای میت وارد شده پیداست که سوال اصلی و اساسی در قبر از اعتقادات و بینش ها و باورهاست.
پی نوشت:
آیه های زندگی۵( برای بیداری)، ص۹۸.
منبع:افکار
شاید دوست داشته باشید