برکناری استاد دانشگاه کویتی به دلیل اهانت به مذهب تشیع

به گزارش ادیان نیوز، اهانت به مذهب تشیع از سوی استاد مذکور، باعث شد تا دانشجویان اعتراض کرده و
مسوولین دانشگاه اقدام به تشکیل کمیته ای برای بررسی این موضوع کنند.

«
فیصل مقصید»؛ سخنگوی رسمی دانشگاه کویت بیان کرد: مسوولین دانشگاه مطرح
کردن بحث های فرقه گرایانه در محیط دانشگاه توسط استاد درس فرهنگ اسلامی را
محکوم کرده و ضمن برکناری وی از هیات علمی دانشکده، شخص دیگری را جایگزین
وی کردند.

منبع : شفقنا

شاید دوست داشته باشید