نویسندگان:  بهشتي سعيد, احمدي نيا مريم چکیده: يكي از جريانات مدعي دفاع از حقوق زنان، رويكرد فمينيستي است، كه برخي سابقه آن را به قرن17  ميلادي باز مي گردانند. اين رويكرد در قلمروهاي مختلف از جمله در تعليم و تربيت به اظهارنظر پرداخته است. اين مقاله، نظريه تربيتي فمينيسم را در زمينه ديدگاههاي نظري، اهداف، برنامه […]

نویسندگان:  بهشتي سعيد, احمدي نيا مريم
 
چکیده:

يكي از جريانات مدعي دفاع از حقوق زنان، رويكرد فمينيستي است، كه برخي سابقه آن را به قرن17  ميلادي باز مي گردانند. اين رويكرد در قلمروهاي مختلف از جمله در تعليم و تربيت به اظهارنظر پرداخته است. اين مقاله، نظريه تربيتي فمينيسم را در زمينه ديدگاههاي نظري، اهداف، برنامه و روشهاي تربيتي تبيين و در ادامه آن را با اتكا به متون اسلامي در قلمروهاي پيش گفته نقد و بررسي كرده است.
 
كليد واژه: فمينيسم، تعليم و تربيت اسلامي، نظريه تربيتي