نویسنده :  فقيهي علي نقي چکیده: طرز تلقي همانندي انسان و حيوان در غريزه جنسي و فقدان بينش وحياني در نظام تربيتي در جوامع بشري امروز، از مهمترين عواملي است كه بنيان خانواده را متزلزل كرده و اخلاق اجتماعي را آسيب زده و سلامت رواني بشر را با مشكل جدي روبه رو ساخته است. آگاهي از […]

نویسنده :  فقيهي علي نقي
 
چکیده:

طرز تلقي همانندي انسان و حيوان در غريزه جنسي و فقدان بينش وحياني در نظام تربيتي در جوامع بشري امروز، از مهمترين عواملي است كه بنيان خانواده را متزلزل كرده و اخلاق اجتماعي را آسيب زده و سلامت رواني بشر را با مشكل جدي روبه رو ساخته است. آگاهي از مباني و اصول تربيتي در روابط زن و شوهر از ديدگاه وحياني زمينه ساز تصحيح نگرش ها، رشد تربيت اخلاقي اجتماعي و ارتقاي سلامت رواني خانواده ها خواهد بود. ميل جنسي، زيبادوستي، تمايل به معنويت و فضيلت، گرايش به محبت و انس از جمله اين مباني است كه از هر يك تعدادي اصول تربيتي استنباط مي گردد.

هدف اين مقاله تبيين اين مباني فطري و اصول كشف شده از آنهاست كه در قرآن و حديث به آن پرداخته شده است.

روش اين مقاله نيز روش هرمونتيك و تفسير و تحليل متون آيات و احاديث معصومان (ع) است.
يافته هاي اين تحقيق شامل دوازده اصل تربيتي است كه در نظام تربيت جنسي از ديدگاه اسلام، محور است و لازم است در آموزش و پرورش دختران و پسران نوجوان و جوان مورد توجه قرار گيرند و شناخت و باور و عواطف و احساسات و اخلاق و رفتار مربي و متربي بر اساس آنها سامان پذيرد.
 
كليد واژه: مباني تربيت جنسي، اصول تربيت جنسي، ديدگاه حياني در تربيت جنسي،‌ تربيت جنسي و ارتقاي سلامت رواني