مبانی و اصول تربیتی در روابط زن و شوهر از منظر قرآن و حدیث

نویسنده :  فقیهی علی نقی
 
چکیده:

طرز تلقی همانندی انسان و حیوان در غریزه جنسی و فقدان بینش وحیانی در نظام تربیتی در جوامع بشری امروز، از مهمترین عواملی است که بنیان خانواده را متزلزل کرده و اخلاق اجتماعی را آسیب زده و سلامت روانی بشر را با مشکل جدی روبه رو ساخته است. آگاهی از مبانی و اصول تربیتی در روابط زن و شوهر از دیدگاه وحیانی زمینه ساز تصحیح نگرش ها، رشد تربیت اخلاقی اجتماعی و ارتقای سلامت روانی خانواده ها خواهد بود. میل جنسی، زیبادوستی، تمایل به معنویت و فضیلت، گرایش به محبت و انس از جمله این مبانی است که از هر یک تعدادی اصول تربیتی استنباط می گردد.

هدف این مقاله تبیین این مبانی فطری و اصول کشف شده از آنهاست که در قرآن و حدیث به آن پرداخته شده است.

روش این مقاله نیز روش هرمونتیک و تفسیر و تحلیل متون آیات و احادیث معصومان (ع) است.
یافته های این تحقیق شامل دوازده اصل تربیتی است که در نظام تربیت جنسی از دیدگاه اسلام، محور است و لازم است در آموزش و پرورش دختران و پسران نوجوان و جوان مورد توجه قرار گیرند و شناخت و باور و عواطف و احساسات و اخلاق و رفتار مربی و متربی بر اساس آنها سامان پذیرد.
 
کلید واژه: مبانی تربیت جنسی، اصول تربیت جنسی، دیدگاه حیانی در تربیت جنسی،‌ تربیت جنسی و ارتقای سلامت روانی

شاید دوست داشته باشید