حضرت محمدصلى الله علیه وآله و رویارویى با اشرافى‏ گرى

نویسنده : فاطمه ارجلو

چکیده :

رفاه‏ طلبى و اشرافى‏ گرى به عنوان آسیبى اجتماعى هر گاه فرد یا بخشى از جامعه را فرا گیرد، مانند ویروسى خطرناک، خیلى زود به سایر قشرها و طبقات اجتماعى منتقل شده و سلامت جامعه بشرى را تهدید مى‏ کند. رهبران دینى و جامعه شناسان، این آسیب اجتماعى را در جوامع مختلف بررسى کرده ‏اند. شیوه حضرت محمدصلى الله علیه وآله به عنوان رهبرى که مدیریت کلان جامعه را عهده‏ دار بود، الگوى خوبى است براى: ۱- شناسایى خصیصه رفاه‏ طلبى و اشرافى‏ گرى در انسان‏ ها و جامعه‏ هاى بشرى، ۲- پیش‏ گیرى از ظهور روحیه اشرافى با شناخت نشانه ‏هاى آن و ۳- مقابله و درمان آن بر اساس روش‏ هاى آن حضرت، که براى جوامع امروزى نیز راه‏ گشاست.

کلیدواژه :
اسلام؛ حضرت محمدصلى الله علیه وآله؛ اشرافیت؛ نظام منزلتى؛ قریش

   

شاید دوست داشته باشید