نابرابری اجتماعی از دیدگاه قرآن کریم با تاکید بر تفسیر المیزان

نویسندگان: گلستانی صادق, شرف الدین سیدحسین
 
چکیده:

چکیده فارسی:
یکی از واقعیت های اجتماعی ریشه دار، مشهود و اجتناب ناپذیر هر جامعه، قشربندی و نابرابری است. جامعه شناسان در تبیین این موضوع دیدگاه های مختلفی ارائه کرده اند که عمدتا به دو نظریه کلان، موسوم به تضادگرایی و کارکرد گرایی ارجاع دارند. این نوشتار درصدد است که با روشی توصیفی و تحلیلی مواضع کلی قرآن کریم را در این باره با محوریت تفسیر المیزان و دیدگاه های علامه طباطبائی بحث و بررسی کند.

رویکرد انتقادی به برخی دیدگاه های مطرح جامعه شناختی و ارزیابی آنها بر پایه آموزه های قرآنی، بخشی از نتایج این مطالعه است.

چکیده عربی:
من الحقائق الاجتماعیه القدیمه والمشهوده التی لا یمکن اجتنابها بوجه فی کل مجتمع، هی تقسیم المجتمع إلی طبقات. ولعلماء الاجتماع آراء مختلفه لبیان هذا الموضوع، حیث یعزون أسبابه بشکل أساسی إلی نظریتین أساسیتین، هما منهج التضاد والوظائفیه.

قام الکاتبان فی هذه المقاله بدراسه وتحلیل المواقف العامه للقرآن الکریم فی هذا المضمار علی أساس آراء العلامه الطباطبائی فی تفسیر المیزان وذلک وفق منهج تفصیلی تحلیلی. وقد طرحا رؤیه نقدیه للنظریات المطروحه فی علم الاجتماع وقاما بتقییمها علی أساس التعالیم القرآنیه.
 
کلید واژه: کلیدواژه فارسی: قشربندی، نابرابری، تفاضل، کارکرد، ستیز، قدرت، منزلت، پایگاه (کلیدواژه عربی: الطبقیه، عدم المساواه، التفاضل، الوظیفیه، الاجتناب، القدره، المنزله، القاعده الأساسیه)

شاید دوست داشته باشید