نویسنده :  كشاورز سوسن چکیده: آينده مفهومي است كه انديشه و تامل در خصوص آن، براي همگان لازم و پرجاذبه است. افراد دوست دارند بدانند سرنوشت جهان در آينده چگونه رقم خواهد خورد؟ انسان چه اهداف و برنامه هايي براي آينده بايد داشته باشد؟ با توجه به پيشرفت هاي صورت گرفته در عرصه هاي مختلف، آيا […]

نویسنده :  كشاورز سوسن
 
چکیده:

آينده مفهومي است كه انديشه و تامل در خصوص آن، براي همگان لازم و پرجاذبه است. افراد دوست دارند بدانند سرنوشت جهان در آينده چگونه رقم خواهد خورد؟ انسان چه اهداف و برنامه هايي براي آينده بايد داشته باشد؟ با توجه به پيشرفت هاي صورت گرفته در عرصه هاي مختلف، آيا بشر در آينده به عدالت،‌ امنيت، رفاه و آسايش دست خواهد يافت؟ چگونه مي توان از رخدادها و موقعيت هاي پيش آمده فعلي، جهت كيفيت بخشي به فعاليت هاي آينده بهره جست؟

امروزه فهم آينده و تصويرسازي واقع بينانه از آينده، امري بايسته و ضروري به نظر مي آيد. از آنجا كه خداوند مدبر و آگاه،‌ نظام هستي را با غايت مندي ترسيم نموده است؛ قطعا چشم اندازهاي آينده نگرانه اي را براي روشن شدن مسير حركت آدمي مورد نظر قرار داده است كه آگاهي افراد از اين دورنماها و كسب معرفت صحيح در خصوص آنها مي تواند نقش اساسي در جهت دهي و كيفيت بخشي به بينش،‌ نگرش،‌ گرايش و اعمال و رفتار آدمي ايفا نمايد. بدين منظور اين نوشتار به دنبال آن است كه مفاهيم مورد اشاره در آموزه هاي دين اسلام را كه دلالت آشكار و ضمني بر مفهوم آينده نگري دارند شناسايي و آثار تربيتي آنها را در ابعاد فردي و اجتماعي بيان دارد.
 
كليد واژه: مفاهيم‌ آينده نگر، اسلام، آثار تربيتي