تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.

مفاهیم آینده نگر در اسلام و آثار تربیتی آنها

نویسنده :  کشاورز سوسن
 
چکیده:

آینده مفهومی است که اندیشه و تامل در خصوص آن، برای همگان لازم و پرجاذبه است. افراد دوست دارند بدانند سرنوشت جهان در آینده چگونه رقم خواهد خورد؟ انسان چه اهداف و برنامه هایی برای آینده باید داشته باشد؟ با توجه به پیشرفت های صورت گرفته در عرصه های مختلف، آیا بشر در آینده به عدالت،‌ امنیت، رفاه و آسایش دست خواهد یافت؟ چگونه می توان از رخدادها و موقعیت های پیش آمده فعلی، جهت کیفیت بخشی به فعالیت های آینده بهره جست؟

امروزه فهم آینده و تصویرسازی واقع بینانه از آینده، امری بایسته و ضروری به نظر می آید. از آنجا که خداوند مدبر و آگاه،‌ نظام هستی را با غایت مندی ترسیم نموده است؛ قطعا چشم اندازهای آینده نگرانه ای را برای روشن شدن مسیر حرکت آدمی مورد نظر قرار داده است که آگاهی افراد از این دورنماها و کسب معرفت صحیح در خصوص آنها می تواند نقش اساسی در جهت دهی و کیفیت بخشی به بینش،‌ نگرش،‌ گرایش و اعمال و رفتار آدمی ایفا نماید. بدین منظور این نوشتار به دنبال آن است که مفاهیم مورد اشاره در آموزه های دین اسلام را که دلالت آشکار و ضمنی بر مفهوم آینده نگری دارند شناسایی و آثار تربیتی آنها را در ابعاد فردی و اجتماعی بیان دارد.
 
کلید واژه: مفاهیم‌ آینده نگر، اسلام، آثار تربیتی

شاید دوست داشته باشید