تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.

مسلمانان صدر اسلام و اندیشه هاى اسرائیلى

نویسنده : على
غلامى دهقى

چکیده :

بى اعتنایى عربِ
پیش از اسلام به خواندن و نوشتن، نخستین عامل وابستگى فکرى آنان به اهل کتاب بود که
به تدریج باعث سلطه فرهنگى یهود و نصارا بر آن ها شد. اهتمام اهل کتاب به قصص و داستان
سرایى و حرص مسلمانان در شنیدن افسانه هاى ساخته یهود و ساده لوحى برخى راویان حدیث
نسبت به نو مسلمانان اهل کتاب نیز مزید بر علّت شد و زمینه هاى وابستگى فکرى بیشتر
و نفوذ اندیشه هاى اسرائیلى در میان مسلمانان را فراهم ساخت.

با تلاش رسول خدا(صلى
الله علیه وآله) در استقلال فکرى عرب هاى مسلمان و نهى آن حضرت از مراجعه به اهل کتاب،
برخى مسلمانان نسبت به آن ها علاقه نشان دادند و خلفاى نخستین نیز میدان را براى نومسلمانان
اهل کتاب باز گذاشتند. امویان هم براى مشروعیت بخشیدن به قدرت خویش، از اندیشه هاى
اسرائیلى بیشترین بهره را بردند.

امامان شیعه(علیهم السلام) با طرح اندیشه هاى خالص
اسلامى و ارائه معیارهاى صحیح براى تمیز روایات صحیح از سقیم، با مبلّغانِ افکار اسرائیلى
به مبارزه برخاستند. نوشتار حاضر به منظور ارائه شناخت از زمینه هاى نفوذ اندیشه هاى
اسرائیلى در میان مسلمانانِ سده نخست اسلامى و پیامدهاى آن و نیز واکنش امامان شیعه
و برخى صحابه و تابعین در برابر آن اندیشه ها، به بررسى این مسئله پرداخته است.

کلیدواژه:
مسلمانان صدر اسلام، اسرائیلیان، پیامبر اسلام، امامان شیعه، خلفاى نخستین، امویان،
کعب الأحبار، تمیم دارى، وهب بن منبّه.

شاید دوست داشته باشید

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.