نویسندگان:  غباري بناب باقر, فقيهي علي نقي, قاسمي پور يداله چکیده: هدف پژوهش حاضر بررسي نقش تربيتي صله رحم و تاثير آن در سلامت رواني افراد است. روش پژوهش در اين تحقيق بررسي پيشينه هاي موجود در متون اسلامي و روان شناسي با استفاده از استقصاي كلمات و تحليل آنها با استفاده از روش تحليل […]

نویسندگان:  غباري بناب باقر, فقيهي علي نقي, قاسمي پور يداله

چکیده:

هدف پژوهش حاضر بررسي نقش تربيتي صله رحم و تاثير آن در سلامت رواني افراد است. روش پژوهش در اين تحقيق بررسي پيشينه هاي موجود در متون اسلامي و روان شناسي با استفاده از استقصاي كلمات و تحليل آنها با استفاده از روش تحليل محتوا بوده است. براي بررسي تحقيقات روان شناسي در اين زمينه از روش بررسي تحليلي پيشينه هاي موجود استفاده شده است.

در اين تحقيق مفهوم صله رحم و آثار و پيامدهاي آن در متون ديني و در تحقيقات روان شناختي بررسي شده است. بررسي متون حديث اسلامي نيز نشان مي دهد نوع خاصي از اين ارتباطات تحت عنوان صله رحم مورد تاييد خاصي قرار گرفته است و به نقش آن در سلامت رواني افراد پرداخته شده است. در احاديث اسلامي فوايد بسياري براي صله رحم ذكر شده است كه از آن جمله يادگيري رفتارهاي شايسته، رشد روحيه حمايت اجتماعي و تعاون، افزايش عواطف انساني، كمك به سلامت رواني ارحام و ارتقاي سطح اميد به زندگي، و طولاني شدن عمر، زياد شدن روزي، دفع شدن بلا و پاكيزه شدن اعمال و رشد معنوي است.

تحقيقات روان شناسي علمي نشان داده است كه ارتباط رضايت بخش و يادآوري دوستان و خويشاوندان علاوه بر فوايد معنوي و روحاني،‌ فوايد رواني بسياري دارد كه از آن جمله مي توان دستيابي به منبع حمايت اجتماعي، يادگيري مهارت هاي اجتماعي از طريق يادگيري مشاهده اي و پرداختن به ارتباطات مناسب، خود نظم دهي رفتارها در خلال ارتباط صحيح با ديگران را بر شمرد. صله رحم موجب بالا رفتن مقاومت افراد در مقابل فشارهاي رواني گشته و باعث كاهش بيماري هاي قلبي – عروقي و رواني مي شود. اين يافته ها با يافته هايي كه در اين پژوهش از مصاحبه با افراد به دست آمده، مطابقت دارد.
 
كليد واژه: صله رحم، سلامت روان، يادگيري مهارت هاي اجتماعي، سازگاري اجتماعي، عواطف انساني