تفکر انتقادی و ضرورت آموزش آن در کلاس درس

نویسندگان :  سلطان القرایی خلیل, سلیمان نژاد اکبر
 
چکیده:

مقاله حاضر با بررسی تفکر انتقادی، ضرورت آموزش تفکر انتقادی را در کلاس مورد تاکید قرار می دهد، همچنین به بررسی نگرش اسلام به تفکر پرداخته است. تفکر انتقادی چیست؟ چه اهمیتی در آموزش و یادگیری دارد؟ رشد و آموزش تفکر انتقادی در کلاس های درس چگونه است؟ و چه کاربردهایی می تواند برای اولیای تعلیم و تربیت داشته باشد؟
این مقاله بر آن است تا پاسخگوی این پرسش ها و برخی پرسش های دیگر باشد. در این بررسی تعاریف مختلفی از تفکر انتقادی معرفی شده اند. سپس، اهمیت تفکر انتقادی در آموزش و یادگیری، نظر اسلام در مورد تفکر و کاربردهای آن از دیدگاه اسلام و روان شناسی بررسی شده است.
 
کلید واژه: تفکر انتقادی،‌ آموزش، اسلام

شاید دوست داشته باشید