نویسندگان :  سلطان القرايي خليل, سليمان نژاد اكبر چکیده: مقاله حاضر با بررسي تفكر انتقادي، ضرورت آموزش تفكر انتقادي را در كلاس مورد تاكيد قرار مي دهد، همچنين به بررسي نگرش اسلام به تفكر پرداخته است. تفكر انتقادي چيست؟ چه اهميتي در آموزش و يادگيري دارد؟ رشد و آموزش تفكر انتقادي در كلاس هاي درس چگونه […]

نویسندگان :  سلطان القرايي خليل, سليمان نژاد اكبر
 
چکیده:

مقاله حاضر با بررسي تفكر انتقادي، ضرورت آموزش تفكر انتقادي را در كلاس مورد تاكيد قرار مي دهد، همچنين به بررسي نگرش اسلام به تفكر پرداخته است. تفكر انتقادي چيست؟ چه اهميتي در آموزش و يادگيري دارد؟ رشد و آموزش تفكر انتقادي در كلاس هاي درس چگونه است؟ و چه كاربردهايي مي تواند براي اولياي تعليم و تربيت داشته باشد؟
اين مقاله بر آن است تا پاسخگوي اين پرسش ها و برخي پرسش هاي ديگر باشد. در اين بررسي تعاريف مختلفي از تفكر انتقادي معرفي شده اند. سپس، اهميت تفكر انتقادي در آموزش و يادگيري، نظر اسلام در مورد تفكر و كاربردهاي آن از ديدگاه اسلام و روان شناسي بررسي شده است.
 
كليد واژه: تفكر انتقادي،‌ آموزش، اسلام