نویسنده : کاظم قاضى زاده یکى از مباحث مهمى که هم اکنون در جامعه ما مطرح است رابطه دین و حکومت و به مفهوم وسیع تر رابطه دین و سیاست است .طرح این بحث در میان مسلمین قدمت یکصد ساله دارد اما در بعضى از دوران ها طرح آن جدى تر و حوزه تاءثیر اجتماعى […]

نویسنده : کاظم قاضى زاده

یکى از مباحث مهمى که هم اکنون در جامعه ما مطرح است رابطه دین و حکومت و به مفهوم وسیع تر رابطه دین و سیاست است .طرح این بحث در میان مسلمین قدمت یکصد ساله دارد اما در بعضى از دوران ها طرح آن جدى تر و حوزه تاءثیر اجتماعى آن وسیع تر بوده است .در کشور ما نیز از دوران مشروطه و خصوصا پس از دوره استبداد رضاخانى و به ویژه در آستانه تشکیل نهضت اسلامى و پس از پیروزى انقلاب اسلامى این بحث مورد توجه و اظهار نظرهاى گوناگون قرار گرفته است .