نویسندگان: صالحي اكبر, ياراحمدي مصطفي چکیده: موضوع اصلي اين پژوهش تبيين تعليم و تربيت از ديدگاه علامه طباطبايي با تاكيد بر هدف ها و روش هاي تربيتي است. اين تحقيق از نوع نظري و روش آن توصيفي- تحليلي است و براي جمع آوري اطلاعات و داده هاي لازم آن از روش كتابخانه اي استفاده شده است. […]

نویسندگان: صالحي اكبر, ياراحمدي مصطفي
 
چکیده:

موضوع اصلي اين پژوهش تبيين تعليم و تربيت از ديدگاه علامه طباطبايي با تاكيد بر هدف ها و روش هاي تربيتي است. اين تحقيق از نوع نظري و روش آن توصيفي- تحليلي است و براي جمع آوري اطلاعات و داده هاي لازم آن از روش كتابخانه اي استفاده شده است.

در اين پژوهش، براي استخراج دلالت هاي تربيتي مرحوم علامه طباطبايي يك بررسي اجمالي از انسان شناسي، معرفت شناسي و ارزش شناسي ارايه مي شود. سپس دلالت هاي تربيتي حاصل از مباني نظري ديدگاه علامه طباطبايي در زمينه اهداف، روش ها و وظايف معلم استخراج و تبيين مي شود.
 
كليد واژه : تعليم و تربيت،‌ اهداف،‌ روش ها، علامه طباطبايي