نویسنده : محمد سربخشي چكيده : توجه به معناي دقيق سكولاريسم و اخلاق و در نتيجه، نسبتي كه سكولاريسم با عرصه‌هاي مختلف حيات بشري دارد، يكي از مسائل مهمي است كه در اين مقاله، بررسي شده است. اين توجه نشان مي‌دهد كه سكولاريسم تنها به معناي جدايي دين از سياست نبوده و هر حوزه‌اي كه […]

نویسنده : محمد سربخشي

چكيده :

توجه به معناي دقيق سكولاريسم و اخلاق و در نتيجه، نسبتي كه سكولاريسم با عرصه‌هاي مختلف حيات بشري دارد، يكي از مسائل مهمي است كه در اين مقاله، بررسي شده است. اين توجه نشان مي‌دهد كه سكولاريسم تنها به معناي جدايي دين از سياست نبوده و هر حوزه‌اي كه با اختيار انسان در ارتباط باشد، محل نفوذ سكولاريسم خواهد بود.

به اين ترتيب، اخلاق سكولار معناي عامي خواهد داشت كه حوزه سياست، اقتصاد، فرهنگ، هنر، تعليم و تربيت و غيره را دربر مي‌گيرد. مسئلة ديگري كه در اين مقاله، بررسي شده، نسبتي است كه بين اخلاق ديني و اخلاق سكولار برقرار است. براي نشان دادن اين نسبت، كوشش شده است كه ويژگي‌هاي هر يك از آنها شناسايي و تا حد مقدور توضيح داده شود.

كليدواژه‌: دين، اخلاق، سكولاريسم، سكولاريزاسيون، اخلاق سكولار، اخلاق ديني.