خردورزی و شیوه های خردپروری در سیره امام حسین(ع) با تأکید بر واقعه عاشورا

نویسنده : راضیه بدیعیان گورتی،سید ابراهیم میرشاه جعفری،محمدجواد لیاقتدار

چکیده:

پژوهش حاضر، با هدف تبیین جایگاه خرد و خردورزی در سیره امام حسین در جریان واقعه عاشورا با شیوه تحلیلی ـ توصیفی صورت گرفته است. در واقع با وجود آنکه واقعه عاشورا در قالب قیامی نظامی و حماسی در تاریخ مطرح است، رویکردی تربیتی است که بر مبنای خرد و اندیشه شکل گرفته است و اصل تعقل و اندیشه در عملکرد امام حسین به روشنی قابل مشاهده است. این جریان تربیتی که در راستای بیداری خرد و اندیشه امت اسلام شکل گرفته است، تربیت عقلانی متربیان (یاران امام و مخاطبان) نمود بارزی دارد.

کلیدواژه : تعقل، واقعه عاشورا، سیره امام حسین

به خواندن ادامه دهید

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.