اسلام سیاسی

نویسنده : حسن حنفی

ترجمه : محمد حسن معصومی

چکیده :

اهمیت اسلام سیاسی پس از انقلاب بزرگ اسلامی ایران بیش تر نمایان شد و این درحالی بودکه جهان اسلام، ایدئولوژی های معاصر هم چون ملی گرایی، لیبرالیسم غرب وسوسیالیسم نظامی و یا مارکسیسم سنتی را تجربه کرده بود. اما این بار انقلاب اسلامی ایران “اسلام انقلابی” را عرضه کرد، یعنی چیزی که مسلمانان را توان می داد تا در پرتو آن،آزادی خویش را به دست آورند و در مقابل استعمار، صهیونیسم، سرمایه داری و نژاد پرستی ایستادگی کنند .

شاید دوست داشته باشید