اين تحقيق از نوع تحقيقات بنيادي بوده که با استفاده از روش توصيفي ـ تحليلي علاوه بر بررسي متن کامل نهج البلاغه در صدد تبيين عوامل و موانع موثر در تربيت ديني بر مبناي سخنان حضرت علي (ع) در نهج البلاغه است.
زمان مورد نیاز برای مطالعه: 2 دقیقه

نویسندگان:  صالحی اکبر, تهامی رحیمه السادات

 
چکیده:

چکیده فارسی:
تربیت دینی یکی از اساسی ترین مسایل جوامع اسلامی است که بحث های فراوانی دارد. تبیین دقیق تربیت دینی و شناسایی عوامل و موانع تاثیرگذار در آن از مهم ترین مسایل مربوط به حوزه دین و تربیت است. مقاله حاضر، با محور قرار دادن این موضوع، در صدد بررسی این سوال است که در تربیت دینی چه عواملی موثر است؟ و چه موانع اساسی بر سر راه تربیت دینی وجود دارد؟ به همین منظور، ابتدا مفهوم تربیت و تربیت دینی مورد بررسی قرار گرفته و سپس عوامل و موانع موثر در تربیت دینی بر مبنای سخنان حضرت علی (ع) تبیین شده است.

این تحقیق از نوع تحقیقات بنیادی بوده که با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی علاوه بر بررسی متن کامل نهج البلاغه در صدد تبیین عوامل و موانع موثر در تربیت دینی بر مبنای سخنان حضرت علی (ع) در نهج البلاغه است.

چکیده عربی:
کانت التربیه إحدی أهم مسائل المجتمعات الاسلامیه التی تدور حولها بحوث کثیره. إن التبیان الدقیق للتربیه و معرفه العوامل و الموانع المؤثره فیها هو من أهم المسائل المتعلقه بالدین و التربیه. و قد تمحورت هذه الدراسه حول هذا الموضوع و هی بصدد بحث هذا السؤال و هو: ما هی العوامل الموثره فی التربیه الدینیه؟ و ما هی الموانع التی تواجهها التربیه الدینیه؟ و لهذا فقد بحثتا أولاً مفهوم و معنی التربیه و التربیه الدینیه و من ثم بحثنا و حللنا و بینا العوامل و الموانع المؤثره فی التربیه الدینیه علی أساس أحادیث الامام علی (ع).

إن هذه الدراسه من الدراسات الأساسیه التی استفادت من الاسلوب الوصفی – التحلیلی. و هی من خلال دراستها و بحثها النصوص الکامله لنهج البلاغه تسعی لتبیان العوامل و الموانع المؤثره فی التربیه الدینیه علی أساس أحادیث الامام علی (ع) فی نهج البلاغه.

تأملي بر «اثبات تناسخ، براساس وحدت خاطرات»

کلید واژه: تربیت دینی، عوامل موثر در تربیت دینی، موانع موثر در تربیت دینی، نهج البلاغه، حضرت علی (ع) (التربیه الدینیه، العوامل المؤثره فی التربیه الدینیه، الموانع المؤثره فی البربیه الدینیه، نهج البلاغه، الامام علی (ع))