تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.

درآمدی بر مفاهیم مرتبط با نظریه اسلامی امنیت

نویسنده :  پرهیزکار غلامرضا
 
چکیده:
چکیده فارسی:
«امنیت» از جمله موضوعاتی است که به اقتضای واقعیت های عینی و نظری جهان مدرن، تعاریف و ابعاد جدیدی پیدا کرده است. طرح گسترده ابعاد نظری و مفهومی امنیت، در چند دهه اخیر در محافل علمی از یک سو، و استقرار حاکمیت دینی در ایران از سوی دیگر، که از لوازم آن توجه به ابعاد نظری، دینی و عملی امنیت است، پرداختن به این بحث را از منظر دینی ضروری می سازد.

این مقاله، تلاش می کند به کمک روش نقلی و عقلی و تاحدی ناظر به برخی واقعیت های عینی امنیت، برخی مفاهیم دینی مرتبط با مقوله امنیت را تبیین کند. به همین منظور، نوع نگاه اسلام به ایمان، انسان، دنیا و آخرت و همچنین سازوکارهایی که در چارچوب شریعت ولایت برای زندگی عرضه می کند و سازنده فهم و راهکارهای معینی در مقوله امنیت است، مورد بحث قرار گرفته است.

چکیده عربی:
إن قضیه الأمن تعد من المواضیع التی طرحت لها تعاریف جدیده واتصفت بأبعاد جدیده فی العصر الحدیث طبقا لمقتضیات الحقائق العینیه والنظریه. ومما یزید من ضروره دراسه هذه القضیه من الجانب الدینی، هو طرحها فی الأوساط العلمیه فی العقود الماضیه فی نطاق أبعاد نظریه ومفهومیه واسعه، هذا من جانب، ومن جانب آخر أهمیتها فی مسأله استقرار الحکم الدینی فی إیران. ومن مستلزمات هذه المسائل الاهتمام بالأبعاد النظریه الدینیه والعلمیه لقضیه الأمن.

یتمحور البحث فی هذه المقاله حول بیان بعض المفاهیم الدینیه المتعلقه بقضیه الأمن عبر التلفیق بین الأسلوبین العقلی والنقلی، وإلی حد ما اعتمادا علی بعض الحقائق العینیه، ومن هذا المنطلق فقد قام الباحث بدراسه وتحلیل حقیقه النظره الإسلامیه للإیمان والإنسان والدنیا والآخره، وکذلک بیان السبل المطروحه فی نطاق شریعه الولایه للحیاه والتی من شأنها فهم أسالیب معینه فی قضیه الأمن.
 
کلید واژه:کلیدواژه فارسی: امنیت، ایمان، انسان، دنیا، شریعت، ولایت، آخرت (کلیدواژه عربی: الأمن، الإیمان، الإنسان، الدنیا، الشریعه، الولایه، الآخره)

شاید دوست داشته باشید