ضــرورت حکــومت یــا ولایــت فقها در عصــر غیــبت

نویسنده : لطف الله صافی
مترجم : سید حسن اسلامى

چکیده :

دلایل عقلى و نقلى, گواه نیاز جامعهء بشرى به حکومتى است که امورش را راه برد; کیانش را حفظ کند آن را از عوامل فساد و زوال باز دارد در جهت مصالح آن برنامه ریزى کند زورمند را از تجاوز به حقوق ناتوان نگه دارد, ستمگران را از آن دور کند عدالت را در آن حاکم و راه ها را ایمن و همگان را در برابر قانون یکسان سازد.

شاید دوست داشته باشید