نفس و ابعاد مهار آن در قرآن و حدیث

نویسنده : محمّدتقی سبحانی‌نیا

چکیده :

آن‌گاه که سخن از مهار نفس به میان می‌آید ذهن بسیاری از انسان‌ها به سوی تهذیب نفس و سیر و سلوک عرفانی و دشواری‌های پیش روی آن می‌رود و چنین تصور می‌شود که موضوع کنترل نفس امری است بسیار دشوار و نیازمند استاد و مرشد، و بنابراین، خارج از توان افراد عادی.

مقاله به دنبال تبیین مفهوم و اهمیت و سپس راه‌کار مهار نفس از طریق مهار فکر، قلب و جوارح است. موضوع کنترل نفس با وجود دشوار بودنش، در سه حوزه مزبور دست‌یافتنی است، گرچه به نظر می‌رسد در مرتبه عالی آن، بهره‌مندی از راه‌نمایی‌های پیری مرشد اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

کلیدواژه‌ :
عقل، نفس، جهاد، قلب، فکر، جوارح.

شاید دوست داشته باشید