جوانان سوئدی در پیاده روی اربعین

ادیـان نیوز :

منبع : فارس