جریان شناسی سیاسی بنی هاشم پس از قیام عاشورا

نویسنده : علی آقاجانی قناد

چکیده :

در مقالۀ حاضر، با بهره ­گیری از دو مفهوم «پارادایم» و «استراتژی سیاسی»، در بعد نظری به کاوش در اندیشه و رفتار جریان­ های هاشمی پس از قیام عاشورا پرداخته ­ایم. هم چنین با نگاهی به تاثیرات عاشورا بر هاشمیان، پارادایم اعتقادی ـ سیاسی که متعلق به امامیه است و نیز پارادایم سیاسی که مربوط به سایر رهیافت­ هاست بررسی شده است.
ذیل دو پارادایم اصلی، رهیافت­ های «علوی ـ فاطمی» با گرایش­ های امامیان، حسنیان و زیدیان؛ «علوی ـ غیرفاطمی» (حنفیان)؛ و رهیافت «عباسی» مورد کاوش قرار گرفته است. در ادامه این سه رهیافت با  شاخص­ه ایی، چون: اندیشه سیاسی؛ مبارزه با رژیم/ مبارزه بر رژیم؛ مبارزه باز/ پوشیده؛ اصلاح / انقلاب؛ و نحوۀ ارتباط با سایر رهیافت­ها، سنجیده شده­ اند.

کلیدواژه : عاشورا؛ تشیع؛ امامیه؛ کیسانیه؛ زیدیه؛ حسنیان؛ محمد بن حنفیه؛ عباسیان

شاید دوست داشته باشید