نویسنده : محمدرضا باقرزادهچکيده : امروزه يکي از مهمترين اهداف حقوق بين الملل در تنظيم روابط بين المللي تامين و تضمين رعايت حقوق انسان‌ها است. سوال اين است که چگونه مي‌توان از رعايت حقوق بشر در جوامع انساني و نيز محيط بين الملل اطمينان يافت. شايد مدبرانه‌ترين مکانيزم براي اين هدف، روش‌هاي پيشگيرانه است که […]

نویسنده : محمدرضا باقرزاده

چکيده :

امروزه يکي از مهمترين اهداف حقوق بين الملل در تنظيم روابط بين المللي تامين و تضمين رعايت حقوق انسان‌ها است. سوال اين است که چگونه مي‌توان از رعايت حقوق بشر در جوامع انساني و نيز محيط بين الملل اطمينان يافت. شايد مدبرانه‌ترين مکانيزم براي اين هدف، روش‌هاي پيشگيرانه است که زمينه‌هاي عيني حمايت از حقوق بشر را فراهم مي‌سازد.

اسلام در نظام ضمانت اجرايي براي مقابله با نقض حقوق بشر در محيط بين الملل تدابير پيشگيرانه‌اي ارائه كرده است. برخي از اين تدابير عبارتند از: حمايت از صلح پايدار، توجه به امنيت فراگير، نهادينه سازي گفتمان عدالت خواهي، دانايي‌محوري و علم گستري، مبارزه با فرهنگ سلطه‌گري و استکباري، مقابله  با تفکر سرمايه‌داري، ارائه الگوي حيات طيبه، به‌عنوان مدل تنظيم روابط اجتماعي؛ توصيه به گسترش معنويت به‌مثابة عالي‌ترين پشتوانة حقوق بشر، التزام به وفاي به عهد، مقابله با مکاتب و انديشه‌هاي ضد ‌بشري همچون ملي‌گرايي و نژاد‌پرستي و اخلاص و معنويت و شرک ستيزي.

كليدواژه : حقوق بشر اسلام، حقوق بشر، روابط بين الملل، پيشگيري از نقض حقوق بشر، ضمانت اجراي حقوق بشر.