نویسندگان:  موسوي گيلاني سيدرضي, ميرزامحمدي علي  چکیده: دکترين مهدويت از کدهاي ديني مانند خدا، انتظار، عدالت، جهاد و منجي بهره مي گيرد تا در عصر سرمايه داري اطلاعاتي با استفاده از ابزارهاي ارتباطي و رسانه هاي جديد از آموزه هاي اصيل الهي پاسداري نمايد. برساخت رسانه اي از مهدويت در صورتي بهينه خواهد بود که […]

نویسندگان:  موسوي گيلاني سيدرضي, ميرزامحمدي علي

 
چکیده:

دکترين مهدويت از کدهاي ديني مانند خدا، انتظار، عدالت، جهاد و منجي بهره مي گيرد تا در عصر سرمايه داري اطلاعاتي با استفاده از ابزارهاي ارتباطي و رسانه هاي جديد از آموزه هاي اصيل الهي پاسداري نمايد. برساخت رسانه اي از مهدويت در صورتي بهينه خواهد بود که محصول ديالکتيک هر سه شيوه تعامل (رودررو، رسانه اي و شبه رسانه اي) باشد. از طرف ديگر اين برساخت بايد در چرخه انتقال و بازخورد با مخاطبان عام نيز تقويت و اصلاح شود.

توجه به سه بحران بازنمايي، بحران ترجمه و تنزل معاني و بحران غلبه پارادايم علايم ظهور بر پارادايم علل ظهور و نيز بازبيني تعاملات و بازخوردها در بستر جغرافيايي بايد مورد توجه باشد. راهبردهاي رسانه اي بر اساس نقشه فرهنگي مهدويت شامل راهبرد موجي، راهبرد گلوله برفي و راهبرد ترکيبي است. شناسايي پتانسيل هاي کشورهاي شيعه در اشاعه جغرافيايي مهدويت گامي اساسي در راهبردهاي رسانه اي است.

مهدويت براي رسانه اي شدن ضرورت دارد که عناصر جغرافياي زبان، ابزارها و نهادهاي رسانه اي، مخاطب گزيني رسانه اي و محصولات رسانه اي را فراهم نمايد. براي مقابله با مهدويت ستيزي رسانه اي بايد چهار مرحله چرخه اي رصد، نقد، پاسخ و بازتاب را طي نمود.
 
كليد واژه: جغرافياي مهدويت، رسانه، راهبردها، تعامل رسانه اي، برساخت رسانه اي