نویسندگان:  نوروزي رضاعلي , نجفي محمد, هاشمي فاطمه چکیده: اين مقاله با هدف بازشناسي برخي از موانع و آفات انتظار به روش تحليلي _ توصيفي و با استفاده از منابع کتاب خانه اي نوشته شده است. موانعي که اين مقاله به آن ها پرداخته عبارتند از: استبعاد ذهني ظهور، خو گرفتن به شرايط موجود، تهديد منافع، […]

نویسندگان:  نوروزي رضاعلي , نجفي محمد, هاشمي فاطمه
 
چکیده:

اين مقاله با هدف بازشناسي برخي از موانع و آفات انتظار به روش تحليلي _ توصيفي و با استفاده از منابع کتاب خانه اي نوشته شده است. موانعي که اين مقاله به آن ها پرداخته عبارتند از: استبعاد ذهني ظهور، خو گرفتن به شرايط موجود، تهديد منافع، شتاب زدگي، عافيت طلبي، نگرش منفي به انتظار، عدم رشد فکري و عدم معرفت به امام زمان (عج). آفات در کمين امر انتظار که در اين مقاله ذکر شده، شامل منجي گرايي، ملاقات گرايي، مدعي پروري، غلو در محبت و باطن گرايي است.

نتايج مطالعات و بررسي ها در مورد علل و ريشه هاي موانع و آفات، حاکي از آن است که عوامل بروز موانع و آفات در برخي موارد مربوط به منشأ (روايات مطرح کننده تفکر انتظار مهدي موعود) و گاه در نگرش و عملکرد متوليان امور ديني و فرهنگي و گاه در سوء برداشت نظري و سوء عملکرد پيروان اين اعتقاد عظيم و تحول آفرين است. در پايان به منظور پالايش انديشه رايج در جامعه، پيشنهاداتي ارائه شده است.
 
كليد واژه: انتظار، منتظر، امام زمان (عج)، حضرت حجت (عج)، تربيت، موانع، آفات