نویسنده : حسين اميريچکيده : اين مقاله با استفاده از روش توصيفي ـ کتابخانه‌اي و با تکيه بر منابع اسلامي، به شناسايي و طبقه‌بندي نشانه‌هاي ‌صبر بر معصيت در چهار بعد شناختي، هيجاني، انگيزشي و رفتاري پرداخته است. ضمن بررسي‌ نشانگان کلي صبر، به‌طور ويژه آن دسته از نشانه‌هايي که مي‌توانند در موقعيت معصيت محقق […]

نویسنده : حسين اميري

چکيده :

اين مقاله با استفاده از روش توصيفي ـ کتابخانه‌اي و با تکيه بر منابع اسلامي، به شناسايي و طبقه‌بندي نشانه‌هاي ‌صبر بر معصيت در چهار بعد شناختي، هيجاني، انگيزشي و رفتاري پرداخته است. ضمن بررسي‌ نشانگان کلي صبر، به‌طور ويژه آن دسته از نشانه‌هايي که مي‌توانند در موقعيت معصيت محقق شوند، شناسايي و تبيين شده‌اند.

نتايج نشان داد که در بعد شناختي سه نشانه، در بعد هيجاني چهار نشانه، در بعد انگيزشي يك نشانه و در بعد رفتاري سه نشانه مي‌تواند حاکي از ويژگي صبر بر معصيت باشند. در پايان مباحثي براي تشخيص ممدوح يا غيرممدوح بودن صبر و شناخت مراتب صبر، حد نصاب نشانه‌ها براي صدق ويژگي صبر بيان شده است.

كليدواژه‌ : صبر، معصيت، نشانه‌شناسي صبر، مراتب صبر،‌ روان‌شناسي صبر.