تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.

نشانه‌شناسی صبر بر معصیت با تکیه بر منابع اسلامی

نویسنده : حسین امیری

چکیده :

این مقاله با استفاده از روش توصیفی ـ کتابخانه‌ای و با تکیه بر منابع اسلامی، به شناسایی و طبقه‌بندی نشانه‌های ‌صبر بر معصیت در چهار بعد شناختی، هیجانی، انگیزشی و رفتاری پرداخته است. ضمن بررسی‌ نشانگان کلی صبر، به‌طور ویژه آن دسته از نشانه‌هایی که می‌توانند در موقعیت معصیت محقق شوند، شناسایی و تبیین شده‌اند.

نتایج نشان داد که در بعد شناختی سه نشانه، در بعد هیجانی چهار نشانه، در بعد انگیزشی یک نشانه و در بعد رفتاری سه نشانه می‌تواند حاکی از ویژگی صبر بر معصیت باشند. در پایان مباحثی برای تشخیص ممدوح یا غیرممدوح بودن صبر و شناخت مراتب صبر، حد نصاب نشانه‌ها برای صدق ویژگی صبر بیان شده است.

کلیدواژه‌ : صبر، معصیت، نشانه‌شناسی صبر، مراتب صبر،‌ روان‌شناسی صبر.

شاید دوست داشته باشید