ادیان نیوز: شهید اندیشمند آیت الله دكتر محمد مفتح در صبحگاه بیست و هفتم آذر ماه 1358 در برابر دانشگاه الهیات تهران مورد سوء قصد قرار گرفت و به بیمارستان منتقل گردید. تلاش كادر پزشكی نتیجه بخش نبود و سرانجام در ظهر همان روز به ندای محبوب لبیك گفت. آنچه در پی می آید تصاویری […]

ادیان نیوز: شهید اندیشمند آیت الله دكتر محمد مفتح در صبحگاه بیست و هفتم آذر ماه 1358 در برابر دانشگاه الهیات تهران مورد سوء قصد قرار گرفت و به بیمارستان منتقل گردید. تلاش كادر پزشكی نتیجه بخش نبود و سرانجام در ظهر همان روز به ندای محبوب لبیك گفت. آنچه در پی می آید تصاویری است كه آن شهید عزیز را در بیمارستان نشان می دهد.
منبع: فرهنگ