نویسنده : عباسعلي رهبر چکیده : نيل به توسعه سياسي براي همه كشورها كمال مطلوب است. آگاهي از موانع توسعه سياسي، اجتماعي و اقتصادي يك ضرورت است. اين ضرورت براي كشورهايي كه حيات سياسي اجتماعي آن ها تابع ضوابط و قواعد ايدئولوژيك است، ملموس تر به نظرمي رسد، به ويژه اگر دين و يا ايدئولوژي […]

نویسنده : عباسعلي رهبر

چکیده :

نيل به توسعه سياسي براي همه كشورها كمال مطلوب است. آگاهي از موانع توسعه سياسي، اجتماعي و اقتصادي يك ضرورت است. اين ضرورت براي كشورهايي كه حيات سياسي اجتماعي آن ها تابع ضوابط و قواعد ايدئولوژيك است، ملموس تر به نظرمي رسد، به ويژه اگر دين و يا ايدئولوژي داعيه اتمام و برتري داشته باشد، الزاماً مي بايد موضعي درباره توسعه سياسي اتخاذ كرده باشد.
عده اي براين باورند كه ريشه توسعه نيافتگي سياسي كشورهاي اسلامي از نقص ِ عقايد اسلامي و فقدان قابليت لازم براي توسعه نيست بلكه در انحراف از اعتقادهاي اصيل است. از نظر اين ديدگاه، ترقي و پيشرفت جز از راه تمسك به اعتقادهاي اصيل اسلامي ميسّر نخواهدشد.