شیعه و فرهنگ توسعه

نویسنده : عباسعلی رهبر

چکیده :

نیل به توسعه سیاسی برای همه کشورها کمال مطلوب است. آگاهی از موانع توسعه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی یک ضرورت است. این ضرورت برای کشورهایی که حیات سیاسی اجتماعی آن ها تابع ضوابط و قواعد ایدئولوژیک است، ملموس تر به نظرمی رسد، به ویژه اگر دین و یا ایدئولوژی داعیه اتمام و برتری داشته باشد، الزاماً می باید موضعی درباره توسعه سیاسی اتخاذ کرده باشد.
عده ای براین باورند که ریشه توسعه نیافتگی سیاسی کشورهای اسلامی از نقص ِ عقاید اسلامی و فقدان قابلیت لازم برای توسعه نیست بلکه در انحراف از اعتقادهای اصیل است. از نظر این دیدگاه، ترقی و پیشرفت جز از راه تمسک به اعتقادهای اصیل اسلامی میسّر نخواهدشد.

شاید دوست داشته باشید