نویسندگان: لوییس برنارد ، غلام رضا جمشیدیها چکیده : مقاله ابتدا به توانمندیها و نقش محوری زبان عربی، خصوصاً بر نقش  فرهنگی آن از صدر اسلام تا عصر حاضر اشاره می کند.  سپس بر این تأکید می شود که اسلام تنها نظامی صرفاً اعتقادی نیست، بلکه نظامی حکومتی، اجتماعی، حقوقی، فکری و هنری است که […]

نویسندگان: لوییس برنارد ، غلام رضا جمشیدیها

چکیده :

مقاله ابتدا به توانمندیها و نقش محوری زبان عربی، خصوصاً بر نقش  فرهنگی آن از صدر اسلام تا عصر حاضر اشاره می کند.  سپس بر این تأکید می شود که اسلام تنها نظامی صرفاً اعتقادی نیست، بلکه نظامی حکومتی، اجتماعی، حقوقی، فکری و هنری است که در آن مذهب نقش مرکزی را دارد . این دو موهبت یعنی زبان ومذهب نقش عمده ای درشکل گیری تمدن اسلامی داشته اند.
تمدن اسلامی علاوه بر استفاده از دستاوردهای  تمدنهای دیگر چیزهای زیادی بر آن اضافه کرده است. مشخصة بارز این تمدن یکی قدرت همگونسازی فرهنگی ودیگری توان تحمل نسبی آن است. در پایان بار دیگر، زبان  عربی با زبانهای زندة دنیا همانند انگلیسی و فرانسه مقایسه و بر توانمندی ها و نقش وحدت بخش آن تأکید می شود.

کلیدواژه : زبان عربی؛ تمدن اسلامی؛ دستاورد؛ همگون سازی؛ تحمل نسبی