نویسندگان:  آذربايجاني مسعود , علي محمدي كاظم چکیده: پژوهش حاضر با هدف ساخت و اعتباريابي آزمون شادکامي از ديدگاه اسلام انجام گرفته است. در اين پژوهش سعي بر آن است که با استفاده از آموزه ها و تعاليم اسلام، پرسش نامه اي معتبر تهيه شود تا به عنوان يک مقياس علمي، شادکامي افراد را بسنجد. بدين […]

نویسندگان:  آذربايجاني مسعود , علي محمدي كاظم
 
چکیده:

پژوهش حاضر با هدف ساخت و اعتباريابي آزمون شادکامي از ديدگاه اسلام انجام گرفته است. در اين پژوهش سعي بر آن است که با استفاده از آموزه ها و تعاليم اسلام، پرسش نامه اي معتبر تهيه شود تا به عنوان يک مقياس علمي، شادکامي افراد را بسنجد.

بدين منظور، پرسش نامه اي 95 ماده اي بر اساس مولفه هاي شادکامي استخراج شده از قرآن کريم و روايت هاي معصومين (ع) تهيه و اعتباريابي شد و در سطح محدود به عنوان پيش آزمون اجرا گرديد. تجزيه و تحليل داده هاي به دست آمده نشان داد که همه مواد 95 گانه آن با نمره کل، همبستگي بالايي دارد. سرانجام پرسش نامه يادشده، بدون هيچ گونه تغييري، در نمونه 620 نفري از جامعه آماري (دانشگاه قم، دانشگاه آزاد واحد پرديسان قم و حوزه علميه قم) اجرا شد.

پايايي دروني آن با استفاده از روش آلفاي کرونباخ 0.921 و روش دونيمه سازي اسپيرمن ‐ براون، برابر با 0.906 به دست آمد. بنابراين فرضيه اول و دوم پژوهش مورد تاييد قرار گرفت و آزموني تهيه شد که شرايط علمي يک مقياس روان شناختي را داراست. سپس به بررسي يکي از متغيرهاي جمعيت شناختي پژوهش پرداختيم و بدين منظور از آزمون هاي تي، لوين، مقايسه هاي چندگانه شفه و تحليل واريانس يک طرفه استفاده کرديم. در مقايسه بين ميانگين ها، روشن شد که بين متاهل ها و مجردها تفاوت معناداري وجود دارد؛ ميانگين نمره متاهل ها بيشتر از مجردها بود. در نتيجه اين پژوهش نشان داد که متاهل ها خود را شادکام تر از مجردها گزارش نموده اند.
 
كليد واژه: آزمون، سنجش ديني، شادکامي، اسلام، شادکامي اسلامي