نویسنده :  مظاهري محمدمهدي  چکیده: از جمله مسايلي كه از دير زمان، توجه پژوهشگران و صاحب نظران در مسايل اعتقادي را به خود جلب كرده است، مساله «خير و شر» مي باشد. درباره جهان به طور كلي و نيز درباره انسان و جامعه بشريت به طور خاص، از نظر اين كه آيا هستي جهان خير […]

نویسنده :  مظاهري محمدمهدي

 
چکیده:

از جمله مسايلي كه از دير زمان، توجه پژوهشگران و صاحب نظران در مسايل اعتقادي را به خود جلب كرده است، مساله «خير و شر» مي باشد. درباره جهان به طور كلي و نيز درباره انسان و جامعه بشريت به طور خاص، از نظر اين كه آيا هستي جهان خير و حق است و يا شر و باطل و يا آن كه مركب از هر دو است، و اگر به هر دو قايل شديم، اصالت از آن كدام است، نظرهاي گوناگوني بيان شده است كه سبب ترديد يا اشكال بعضي در عدالت يا حكمت آفريدگار شده و حتي با اعتقاد به تركيب دو گانه عالم از «خير و شر» اصل وجود آفريدگار مورد ترديد قرار گرفته است.
در حال حاضر سخن از ناسازگاري مقومات ديني است و در راس سيستم هاي ديني، سخن از خدايي است كه جامع جميع صفات كماليه است، خدايي كه ذات و صفاتش را حدي نيست و قادر مطلق و خيرخواه مطلق است. اضافه شدن قضيه «شر وجود دارد» به اين سيستم ها آنها را با مشكلي جدي روبرو كند.
در اين مقاله پس از ارايه پاسخ هايي كه حكماي اسلامي بدين پرسش ها داده اند، رهيافت برخي از متفكران معاصر را مطرح مي كنيم و با تبيين و تطبيق تعدادي از آرا و عقايد مشهور در اين زمينه، به تجزيه و تحليل دقيق فلسفي مساله خيروشر مي پردازيم.
 
كليد واژه: خير، شر، عنايت الهي، عدل الهي، شر عدمي، شر بالعرض، شر بالذات