نویسندگان : دكتر احمد سلحشوري ، دكتر محمدرضا يوسف‌زاده چكيده : عقل، عاطفه و عمل سه عنصر اساسي تربيت اخلاقي هستند. دربارة تأثير و برتري عقل و عاطفه در تربيت اخلاقي، بحث‌هاي فراواني شده است. اين مقاله قصد ندارد به بررسي اين نكته بپردازد كه آيا بين اين دو ثنويت است يا وحدت، چرا كه امروزه […]

نویسندگان : دكتر احمد سلحشوري ، دكتر محمدرضا يوسف‌زاده
 
چكيده :

عقل، عاطفه و عمل سه عنصر اساسي تربيت اخلاقي هستند. دربارة تأثير و برتري عقل و عاطفه در تربيت اخلاقي، بحث‌هاي فراواني شده است. اين مقاله قصد ندارد به بررسي اين نكته بپردازد كه آيا بين اين دو ثنويت است يا وحدت، چرا كه امروزه ديگر از ثنويت‌هايي كه شايد قرن‌ها به طول انجاميده است ديگر خبري نيست. آنچه كه در اين پژوهش مطرح مي‌شود جايگاه و نقش عقل و عاطفه در تربيت اخلاقي با توجه به زمان است. بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه از منظر زمان عواطف در دوران اولية كودكي عواطف زودتر از امور عقلاني و انتزاعي حضور و ظهور پيدا مي‌كنند. بر اين اساس تربيت اخلاقي بايد از احساسات شروع شود و بهترين زمان دوران كودكي است، چون دنياي كودكي دنياي مملو از عواطف و احساسات است. از اين‌رو تربيت اخلاقي صحيح، در گرو اهتمام و توجه به هر دو ب‍ُعد عقل و عاطفه با توجه به عنصر زمان است.
 
كليدواژه‌ :
عقل، عاطفه، زمان، رويكردها، تربيت اخلاقي