شاخص‌های خانواده کارآمد

نویسنده : محمد مهدی صفورایی پاریزی    

چکیده :

خانواده به عنوان کهنترین نظام در جوامع بشری، مناسبترین سازمان برای تامین نیازهای جسمی و روانشناختی اعضا و بهترین بستر برای پرورش نسلی کارآمد و معتقد به ارزشهای دینی و اجتماعی و زمینهساز تامین نیازهای اقتصادی، حقوقی و امنیت و آرامش روانی افراد بشر بوده است. در سالهای اخیر نظام خانواده به دلیل تحولات فرهنگی، اجتماعی، صنعتی، علمی و ارزشی با مشکلات متعددی روبرو شده است.
تزلزل بسیاری از سنتها، اخلاقیات، آداب، رسوم و اعتقاداتی که عامل تقویت، استحکام و تعادل خانواده بوده، کارآمدی خانواده را تهدید کرده است. عوامل موثر بر کارآمدی و ناکارآمدی خانواده به قدری زیاد و پیچیده است که برای مقابله با عوامل آسیبزا و حفاظت از هویت ملی و دینی نظام خانواده، معرفی و آموزش شاخصهای کارآمدی خانواده در سطح ملی و بینالمللی ضرورت پیدا کرده است.
خانواده تاثیر بسیار فراوانی بر جامعه دارد و تحقق جامعه سالم و کارآمد در پرتو وجود خانواده های سالم و کارآمد امکان پذیر است. هدف پژوهش حاضر آن است ویژگی های خانواده کارآمد را از منابع معتبر اسلامی بر اساس شاخص های بینشی، اخلاقی و حقوقی استخراج و معرفی نماید. شاخص ها و ویژگی ها با روش توصیفی تحلیلی به صورت جزئی و تفصیلی از آیات و روایات مربوط به خانواده استخراج و ارائه شده است.

کلید واژه:
شاخص ، خانواده کارآمد ، منابع معتبر اسلامی ، ویژگی‌های خانواده کارآمد

اشتراک در خبرنامه
برای دریافت جدیدترین اخبار به طور مستقیم به صندوق ورودی خود وارد اینجا شوید.
هر زمان می‌توانید مشترک شوید

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.